கட்சிகள் பெற்ற மொத்த வாக்குகள்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 112,967
31.46%
இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் - 55,303
15.5%
இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி - 49,373
13.75%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக் கட்சி - 45,797
12.75%
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கட்சி - 35,927
10%
சுயாதீன குழு (05) - 16,220
4.52%
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 13,564
3.78%

கட்சிகள் பெற்ற மொத்த வாக்குகள்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 112,967
31.46%
இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் - 55,303
15.5%
இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி - 49,373
13.75%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக் கட்சி - 45,797
12.75%
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி - 35,927
10%
சுயாதீன குழு (05) - 16,220
4.52%
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 13,564
3.78%

கட்சிகள் பெற்ற ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை

கட்சி ஆசனங்கள்
இலங்கை தழிழரசுக் கட்சி 3
அகில இலங்கை தமிழ்க் கான்கிரஸ் 1
இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி 1
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 1
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

கிளிநொச்சி

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி  31,156  
சுயாதீன குழு (05)  13,339  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி  3,050  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்   2,528  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி  2,361  
சுதந்திரக் கட்சி  1,830  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி  1,827  
சுயாதீன குழு (07)    456  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 346  
     

தபால் மூல வாக்குகள்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி  7,200  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி   4,347   
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி   3,291   
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 3,223  
சுதந்திரக் கட்சி  1,903  
சுயாதீன குழு (05)   1,066   
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 735  
     
     
     

நல்லூர்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி  8,423  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்  8,386  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 3,988  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி  3,361  
சுதந்திரக் கட்சி  2,921  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி  845  
சுயாதீன குழு (08) 818  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி  625  
ஜனநாயக இடதுசாரி  314  
     

மானிப்பாய்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி  10,302  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 6,999  
சுதந்திரக் கட்சி  6,678  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி  3,740  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி  2,838  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி  1,482  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 1,062  
சுயாதீன குழு (02) 629  
சுயாதீன குழு (09) 304  
     

உடுப்பிட்டி

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
சுதந்திரக் கட்சி  6,214  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி  4,457  
தமிழரசுக் கட்சி 3,868  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்  3,292  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1,572  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி  1,315  
சுயாதீன குழு (02) 707  
தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை  305  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 206  
     

பருத்தித்துறை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி  5,803  
சுதந்திரக் கட்சி  4,700  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 4,158  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி  3,382  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2,986  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 763  
சுயாதீன குழு (05)  300  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 219  
 சுயாதீன குழு (09) 189  
     

வட்டுக்கோட்டை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி 9,024  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்  5,610  
சுதந்திரக் கட்சி 4,556  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 4,076  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 2,463  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1,316  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி  1,110  
சுயாதீன குழு (02) 1,098  
சுயாதீன குழு (09) 379  
     

சாவகச்சேரி

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி  8,931  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி  5,847  
சுதந்திரக் கட்சி 5,277  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்  4,772  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 3,331  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 873  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 453  
சுயாதீன குழு (05) 436  
 சுயாதீன குழு (09) 208  
     

கோப்பாய்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி 9,365  
சுதந்திரக் கட்சி  7,188  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்  5,672  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 4,353  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 3,549  
சுயாதீன குழு (02)  1,684  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி  1,047  
சுயாதீன குழு (09) 361  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 337  
     

காங்கேசந்துறை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி  6,849  
சுதந்திரக் கட்சி 5,560  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 4,645  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 4,185  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி  2,114  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 1,828  
சுயாதீன குழு (09) 340  
சுயாதீன குழு (02) 267  
     
     

யாழ்ப்பாணம்

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
தமிழரசுக் கட்சி 7,634  
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 5,545  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 4,642  
சுதந்திரக் கட்சி 1,469  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 1,312  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 805  
சுயாதீன குழு (09) 374   
ஜனநாயக இடதுசாரி முன்ன 254  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 208  
     

ஊற்காவற்துறை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனங்கள்
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 6,369  
தமிழரசுக் கட்சி 4,412  
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 1,376  
சுதந்திரக் கட்சி 1,077  
சுயாதீன குழு (09) 525  
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி 430  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 234  
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 212  
ஜனநாயக இடதுசாரி முன்னணி 108