உலகளாவியரீதியில்

581,804,304
தொற்றாளர்கள்
Updated on 31/07/2022 5:28 am
549,943,989
குணமடைந்தோர்
Updated on 31/07/2022 5:28 am
6,419,097
உயிரிழப்பு
Updated on 31/07/2022 5:28 am
581,804,304
தொற்றாளர்கள்
Updated on 31/07/2022 5:28 am
இலங்கை
665,626
தொற்றாளர்கள்
Updated on 31/07/2022 5:28 am
Sri Lanka
648,148
குணமடைந்தோர்
Updated on 31/07/2022 5:28 am
Sri Lanka
16,556
உயிரிழப்பு
Updated on 31/07/2022 5:28 am
இந்தியா
44,019,811
தொற்றாளர்கள்
Updated on 31/07/2022 5:28 am
India
43,349,778
குணமடைந்தோர்
Updated on 31/07/2022 5:28 am
India
526,357
உயிரிழப்பு
Updated on 31/07/2022 5:28 am
நாடு
தொற்று
உயிரிழப்பு
சிகிச்சை பெறுவோர்
USA
93,069,863
1,055,051
3,913,363
India
44,019,811
526,357
143,676
France
33,828,040
151,983
1,485,442
Brazil
33,819,451
678,537
838,595
Germany
30,853,312
143,972
1,846,040
UK
23,304,479
183,953
457,415
Italy
21,002,773
172,003
1,286,726
S. Korea
19,776,050
25,047
1,173,921
Russia
18,589,221
382,395
237,484
Turkey
15,889,495
99,341
302,686
Spain
13,226,579
110,719
505,594
Japan
12,553,010
32,507
1,815,840
Vietnam
10,778,154
43,093
829,542
Argentina
9,507,562
129,278
90,491
Australia
9,402,604
11,831
445,039
Netherlands
8,331,315
22,492
147,143
Iran
7,381,299
141,937
160,123
Mexico
6,754,447
327,713
564,817
Colombia
6,265,798
140,845
45,325
Indonesia
6,202,893
156,983
49,105
Poland
6,069,016
116,570
616,613
Portugal
5,340,612
24,592
147,543
Ukraine
5,023,710
108,713
4,285
N. Korea
4,772,813
74
176
Austria
4,738,778
19,095
110,414
Malaysia
4,677,270
35,960
47,014
Thailand
4,590,176
31,388
23,158
Israel
4,578,503
11,356
43,636
Taiwan
4,567,122
8,893
485,097
Belgium
4,414,255
32,228
168,177
Greece
4,349,423
30,999
116,638
Chile
4,233,549
59,552
242,856
Canada
4,012,359
43,583
272,926
South Africa
4,004,555
101,982
4,966
Czechia
3,984,090
40,464
22,972
Switzerland
3,930,649
14,046
171,252
Peru
3,895,496
214,195
145,861
Philippines
3,772,468
60,719
33,509
Denmark
3,059,984
6,639
20,125
Romania
3,059,568
65,983
101,517
Sweden
2,539,715
19,325
20,504
Iraq
2,443,772
25,313
30,753
Serbia
2,118,673
16,271
75,604
Bangladesh
2,004,892
29,288
34,062
Hungary
1,965,481
46,790
28,510
Slovakia
1,817,305
20,219
11,686
Jordan
1,709,879
14,074
3,896
Singapore
1,708,950
1,497
95,408
Georgia
1,675,265
16,854
21,118
Ireland
1,644,166
7,640
39,367
New Zealand
1,616,341
2,185
51,855
Pakistan
1,554,591
30,487
9,569
Norway
1,455,732
3,623
3,556
Hong Kong
1,349,360
9,502
115,194
Kazakhstan
1,344,360
13,666
24,080
Morocco
1,260,759
16,234
5,017
Bulgaria
1,206,688
37,377
24,085
Croatia
1,185,799
16,300
10,435
Lebanon
1,172,269
10,529
74,153
Finland
1,171,034
5,012
25,424
Tunisia
1,128,693
29,041
1,099,652
Cuba
1,107,985
8,529
504
Lithuania
1,084,931
9,209
37,422
Slovenia
1,082,492
6,694
22,671
Guatemala
1,041,274
19,027
62,989
Bolivia
1,035,593
22,056
70,888
Costa Rica
1,005,223
8,720
135,792
Belarus
994,037
7,118
1,327
UAE
990,400
2,334
18,707
Nepal
986,100
11,966
4,369
Uruguay
969,803
7,403
1,768
Ecuador
961,345
35,801
31,230
Panama
948,473
8,412
8,732
Mongolia
943,690
2,179
941,511
Latvia
861,724
5,892
16,727
Saudi Arabia
809,449
9,250
5,355
Azerbaijan
798,404
9,747
2,299
Paraguay
707,109
19,220
11,610
Sri Lanka
665,626
16,556
922
Bahrain
659,224
1,509
5,232
Kuwait
653,730
2,559
3,616
Dominican Republic
628,213
4,383
2,929
Myanmar
614,083
19,434
1,768
Palestine
598,019
5,368
7,874
Estonia
586,171
2,620
58,561
Cyprus
562,911
1,115
437,426
Venezuela
535,277
5,762
4,778
Moldova
520,321
11,567
4,612
Egypt
515,645
24,613
48,850
Libyan Arab Jamahiriya
503,611
6,431
6,207
Ethiopia
492,194
7,568
15,065
Honduras
439,901
10,932
296,471
Réunion
434,924
838
15,514
Armenia
425,365
8,633
4,071
Qatar
407,749
681
7,246
Oman
395,737
4,260
6,808
Bosnia
384,976
15,853
369,123
Kenya
337,599
5,672
592
Zambia
329,483
4,015
1,429
Macedonia
327,009
9,370
5,196
Botswana
325,470
2,770
285
Albania
311,381
3,543
11,323
Luxembourg
279,354
1,108
12,783
Algeria
267,374
6,876
81,098
Nigeria
260,977
3,147
4,140
Montenegro
258,533
2,743
6,568
Zimbabwe
256,376
5,577
503
Uzbekistan
243,051
1,637
1,281
Mozambique
229,564
2,215
352
China
229,510
5,226
1,731
Martinique
211,836
1,005
210,727
Lao People's Democratic Republic
211,192
757
210,435
Brunei
205,890
225
41,549
Iceland
202,157
179
201,978
Kyrgyzstan
201,329
2,991
1,932
El Salvador
190,818
4,194
14,314
Afghanistan
185,552
7,745
11,323
Maldives
184,302
307
20,308
Guadeloupe
183,018
965
179,803
Trinidad and Tobago
171,334
4,051
6,501
Namibia
169,253
4,065
375
Uganda
169,230
3,628
65,171
Ghana
168,007
1,457
283
Jamaica
146,241
3,193
49,310
Cambodia
136,753
3,056
202
Rwanda
132,229
1,466
85,241
Cameroon
120,215
1,931
493
Malta
112,770
793
2,336
Angola
102,301
1,912
3,240
French Guiana
92,575
407
80,914
DRC
92,173
1,390
39,853
Barbados
91,895
493
3,128
Channel Islands
87,927
187
1,064
Malawi
87,410
2,665
876
Senegal
87,342
1,968
297
Côte d'Ivoire
85,306
811
131
Suriname
80,966
1,380
29,989
French Polynesia
75,257
649
74,608
Swaziland
73,279
1,417
32
Guyana
69,792
1,271
647
New Caledonia
69,660
314
2,403
Fiji
67,549
870
1,370
Belize
67,111
680
453
Madagascar
66,416
1,407
418
Sudan
63,006
4,957
58,049
Mauritania
62,556
991
631
Cabo Verde
62,149
410
135
Bhutan
60,368
21
134
Syrian Arab Republic
56,275
3,150
294
Gabon
48,511
306
512
Seychelles
45,429
167
152
Burundi
45,308
38
45,270
Curaçao
45,063
282
196
Papua New Guinea
44,784
663
139
Andorra
44,671
153
716
Aruba
42,020
224
356
Mauritius
39,535
1,013
946
Mayotte
38,653
187
38,466
Togo
38,064
279
161
Isle of Man
37,696
114
10,788
Tanzania
37,510
841
36,669
Guinea
37,408
445
544
Bahamas
36,670
822
578
Faroe Islands
34,658
28
34,630
Lesotho
34,040
702
9,183
Haiti
32,263
838
1,455
Mali
31,222
739
90
Cayman Islands
28,784
29
20,202
Saint Lucia
27,966
385
261
Benin
27,316
163
1,647
Somalia
26,957
1,350
12,425
Congo
24,775
386
4,211
Timor-Leste
22,980
133
11
Solomon Islands
21,544
153
5,034
Burkina Faso
21,128
387
302
Gibraltar
19,902
105
3,218
San Marino
19,793
118
345
Grenada
18,786
234
92
Liechtenstein
18,678
86
225
Nicaragua
18,491
225
14,041
Tajikistan
17,786
125
397
South Sudan
17,733
138
1,965
Bermuda
17,193
144
263
Equatorial Guinea
16,723
183
152
Djibouti
15,690
189
74
Samoa
15,374
29
13,740
Dominica
14,852
68
230
Central African Republic
14,764
113
7,792
Monaco
14,059
57
141
Tonga
12,554
12
119
Gambia
12,078
368
119
Greenland
11,971
21
9,189
Yemen
11,877
2,151
609
Vanuatu
11,723
14
37
Saint Martin
11,535
63
10,073
Caribbean Netherlands
10,802
35
291
Sint Maarten
10,741
87
24
Eritrea
10,032
103
132
Niger
9,104
311
165
Antigua and Barbuda
8,773
144
32
Guinea-Bissau
8,400
171
78
Comoros
8,315
160
222
Sierra Leone
7,733
125
7,608
Liberia
7,538
294
1,497
Chad
7,432
193
2,365
British Virgin Islands
7,131
63
7,068
Saint Vincent and the Grenadines
7,087
115
331
Saint Kitts and Nevis
6,453
46
57
Turks and Caicos Islands
6,303
36
31
Sao Tome and Principe
6,100
74
16
Cook Islands
6,042
1
190
Palau
5,308
6
85
St. Barth
5,055
6
5,049
Nauru
4,601
1
18
Micronesia
4,321
4
4,273
Anguilla
3,580
10
25
Kiribati
3,430
13
714
Saint Pierre Miquelon
3,083
1
633
Falkland Islands (Malvinas)
1,835
0
1,835
Montserrat
1,054
8
18
Macao
791
6
119
Wallis and Futuna
761
7
316
Diamond Princess
712
13
0
Marshall Islands
64
0
7
Niue
43
0
14
Holy See (Vatican City State)
29
0
0
Western Sahara
10
1
0
MS Zaandam
9
2
0
Tuvalu
8
0
8
Saint Helena
2
0
0
Updated on 31/07/2022 5:28 am