உலகளாவியரீதியில்

683,664,323
தொற்றாளர்கள்
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
637,674,223
குணமடைந்தோர்
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
6,829,366
உயிரிழப்பு
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
683,664,323
தொற்றாளர்கள்
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
இலங்கை
672,069
தொற்றாளர்கள்
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
Sri Lanka
655,227
குணமடைந்தோர்
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
Sri Lanka
16,834
உயிரிழப்பு
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
இந்தியா
44,709,676
தொற்றாளர்கள்
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
India
44,166,925
குணமடைந்தோர்
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
India
530,848
உயிரிழப்பு
Updated on 30/03/2023 12:09 pm
நாடு
தொற்று
உயிரிழப்பு
சிகிச்சை பெறுவோர்
USA
106,163,408
1,154,353
1,119,666
India
44,709,676
530,848
11,903
France
39,782,589
165,609
143,477
Germany
38,347,963
170,727
105,436
Brazil
37,258,663
700,239
309,263
Japan
33,448,651
73,865
11,656,875
S. Korea
30,809,762
34,255
175,021
Italy
25,673,442
188,933
138,599
UK
24,448,729
209,396
44,424
Russia
22,625,524
397,211
245,783
Turkey
17,042,722
101,492
16,941,230
Spain
13,790,580
120,170
31,462
Vietnam
11,527,255
43,186
869,118
Australia
11,301,219
19,760
21,904
Taiwan
10,239,998
19,005
96,215
Argentina
10,044,957
130,472
832
Netherlands
8,608,979
22,992
13,722
Iran
7,580,858
145,091
93,277
Mexico
7,527,885
333,449
425,331
Indonesia
6,745,453
161,008
4,861
Poland
6,494,716
119,330
1,039,446
Colombia
6,362,312
142,678
33,965
Austria
6,030,113
22,111
30,398
Greece
5,920,428
36,447
5,900
Portugal
5,573,509
26,362
5,425
Ukraine
5,427,360
111,457
15,372
Chile
5,258,119
64,497
5,273
Malaysia
5,049,268
36,979
10,047
Israel
4,812,877
12,390
5,866
N. Korea
4,772,813
74
0
Belgium
4,767,730
33,982
44,281
Thailand
4,728,632
33,935
2,061
Czechia
4,632,497
42,644
7,609
Canada
4,625,743
51,930
31,889
Peru
4,492,115
219,759
3,195
Switzerland
4,396,055
14,452
5,048
Philippines
4,080,732
66,359
8,626
South Africa
4,072,892
102,595
57,791
Romania
3,367,921
67,858
15,565
Denmark
3,178,117
8,376
1,849
Hong Kong
2,884,677
13,476
2,124
Sweden
2,701,192
23,823
2,920
Serbia
2,516,892
17,965
15,238
Iraq
2,465,545
25,375
673
New Zealand
2,262,186
4,002
9,897
Singapore
2,255,812
1,722
104,507
Hungary
2,199,146
48,803
4,340
Bangladesh
2,038,014
29,446
10,120
Slovakia
1,865,325
21,099
875
Georgia
1,831,771
17,004
38,219
Jordan
1,746,997
14,122
1,868
Ireland
1,706,176
8,750
2,326
Pakistan
1,579,520
30,649
10,182
Norway
1,480,869
5,213
1,190
Finland
1,465,256
9,028
1,888
Kazakhstan
1,409,220
13,847
12,353
Slovenia
1,339,796
7,098
6,181
Lithuania
1,314,056
9,634
5,880
Bulgaria
1,299,835
38,254
2,338
Morocco
1,272,622
16,296
175
Croatia
1,270,513
18,044
529
Guatemala
1,244,355
20,186
997
Lebanon
1,234,603
10,867
136,149
Costa Rica
1,219,074
9,291
349,072
Bolivia
1,195,716
22,374
9,437
Tunisia
1,151,832
29,362
1,122,470
Cuba
1,112,799
8,530
91
Ecuador
1,059,009
36,017
1,888
UAE
1,057,098
2,349
16,541
Uruguay
1,036,159
7,621
608
Panama
1,032,939
8,612
888
Mongolia
1,007,911
2,179
4
Nepal
1,001,288
12,020
103
Belarus
994,037
7,118
1,327
Latvia
976,819
6,281
389
Saudi Arabia
833,245
9,630
4,695
Azerbaijan
829,591
10,178
296
Paraguay
808,643
19,881
788,762
Bahrain
716,429
1,559
1,024
Sri Lanka
672,069
16,834
8
Kuwait
664,772
2,570
1,965
Dominican Republic
660,937
4,384
11,768
Cyprus
654,714
1,345
4,029
Myanmar
634,078
19,490
55
Palestine
621,008
5,404
159
Moldova
617,836
12,069
101,625
Estonia
616,447
2,965
88,492
Venezuela
552,374
5,854
293
Egypt
515,882
24,613
49,087
Libyan Arab Jamahiriya
507,206
6,437
5
China
503,302
5,272
118,977
Ethiopia
500,509
7,573
5,355
Qatar
499,136
688
1,270
Réunion
486,588
921
67,095
Honduras
472,439
11,111
461,328
Armenia
447,778
8,733
3,883
Bosnia
402,076
16,306
6,686
Oman
399,449
4,628
10,152
Macedonia
347,492
9,666
758
Zambia
343,566
4,057
189
Kenya
342,958
5,688
27
Albania
334,599
3,601
1,687
Botswana
329,812
2,801
42
Luxembourg
297,757
1,133
7,633
Montenegro
289,927
2,814
715
Brunei
280,790
225
36,964
Algeria
271,580
6,881
81,806
Nigeria
266,660
3,155
3,567
Zimbabwe
264,511
5,679
348
Uzbekistan
251,839
1,637
8,716
Mozambique
233,334
2,242
2,287
Martinique
229,807
1,098
228,709
Lao People's Democratic Republic
218,035
758
217,277
Afghanistan
210,355
7,896
10,236
Iceland
209,191
229
208,962
Kyrgyzstan
206,805
2,991
7,408
Guadeloupe
202,058
1,010
201,048
El Salvador
201,785
4,230
18,145
Trinidad and Tobago
191,007
4,372
81
Maldives
185,771
311
21,773
Ghana
171,412
1,462
54
Namibia
171,222
4,090
33
Uganda
170,570
3,630
66,509
Jamaica
154,538
3,528
48,438
Cambodia
138,725
3,056
4
Rwanda
133,194
1,468
79
Cameroon
124,741
1,968
133
Malta
118,004
832
684
Barbados
106,798
579
8
Angola
105,316
1,933
41
Channel Islands
101,717
228
168
French Guiana
98,041
420
86,367
DRC
95,895
1,464
10,036
Senegal
88,970
1,971
32
Malawi
88,711
2,686
406
Côte d'Ivoire
88,300
834
6
Suriname
82,467
1,404
81,063
New Caledonia
79,912
314
-18
French Polynesia
78,153
649
77,504
Swaziland
74,323
1,425
74
Guyana
73,114
1,298
20
Belize
70,782
688
9
Fiji
68,911
883
1,014
Madagascar
68,049
1,424
80
Sudan
63,922
5,034
285
Mauritania
63,668
997
230
Cabo Verde
63,260
413
61
Bhutan
62,648
21
1,063
Syrian Arab Republic
57,489
3,164
0
Burundi
53,661
38
54
Seychelles
50,937
172
15
Gabon
48,981
306
1
Andorra
47,917
165
189
Papua New Guinea
46,835
670
2,183
Curaçao
45,986
295
971
Aruba
44,082
236
1,408
Tanzania
42,942
846
42,096
Mayotte
42,007
188
41,819
Mauritius
41,821
1,043
672
Togo
39,445
290
28
Guinea
38,280
467
56
Isle of Man
38,008
116
37,892
Bahamas
37,491
833
292
Lesotho
34,790
723
8,087
Faroe Islands
34,658
28
34,630
Haiti
34,217
860
209
Mali
33,110
743
87
Cayman Islands
31,472
37
22,882
Saint Lucia
30,028
409
524
Benin
27,999
163
6
Somalia
27,334
1,361
12,791
Congo
25,375
386
983
Solomon Islands
24,575
153
24,422
Micronesia
24,195
63
24,132
San Marino
23,796
123
34
Timor-Leste
23,423
138
183
Burkina Faso
22,056
396
64
Liechtenstein
21,437
91
1
Gibraltar
20,462
111
3,772
Grenada
19,680
238
84
Bermuda
18,849
163
13
Nicaragua
18,491
225
14,041
South Sudan
18,368
138
115
Tajikistan
17,786
125
397
Equatorial Guinea
17,229
183
139
Tonga
16,814
13
1,163
Samoa
16,735
31
15,099
Monaco
16,135
67
76
Dominica
15,760
74
13
Marshall Islands
15,723
17
85
Djibouti
15,690
189
74
Central African Republic
15,368
113
55
Gambia
12,598
372
37
Saint Martin
12,277
63
10,815
Vanuatu
12,014
14
24
Greenland
11,971
21
9,189
Yemen
11,945
2,159
662
Caribbean Netherlands
11,682
38
1,168
Sint Maarten
11,023
91
27
Eritrea
10,189
103
0
Niger
9,931
312
729
Saint Vincent and the Grenadines
9,601
124
5
Guinea-Bissau
9,134
176
238
Antigua and Barbuda
9,106
146
6
Comoros
9,067
161
21
Liberia
8,090
295
12
Sierra Leone
7,762
126
7,636
Chad
7,688
194
2,620
British Virgin Islands
7,305
64
7,241
Cook Islands
7,037
2
5
Saint Kitts and Nevis
6,598
48
1
Turks and Caicos Islands
6,565
38
18
Sao Tome and Principe
6,437
78
87
Palau
5,997
9
3
St. Barth
5,467
6
5,461
Nauru
5,393
1
45
Kiribati
5,014
18
2,293
Anguilla
3,904
12
13
Macao
3,515
121
2
Saint Pierre Miquelon
3,452
2
1,001
Wallis and Futuna
3,427
7
2,982
Tuvalu
2,805
0
2,805
Saint Helena
2,166
0
2,164
Falkland Islands (Malvinas)
1,930
0
0
Montserrat
1,403
8
19
Niue
797
0
1
Diamond Princess
712
13
0
Holy See (Vatican City State)
29
0
0
Western Sahara
10
1
0
MS Zaandam
9
2
0
Tokelau
5
0
5
Updated on 30/03/2023 12:09 pm