உலகளாவியரீதியில்

647,164,825
தொற்றாளர்கள்
Updated on 30/11/2022 8:11 am
623,899,868
குணமடைந்தோர்
Updated on 30/11/2022 8:11 am
6,638,940
உயிரிழப்பு
Updated on 30/11/2022 8:11 am
647,164,825
தொற்றாளர்கள்
Updated on 30/11/2022 8:11 am
இலங்கை
671,671
தொற்றாளர்கள்
Updated on 30/11/2022 8:11 am
Sri Lanka
654,797
குணமடைந்தோர்
Updated on 30/11/2022 8:11 am
Sri Lanka
16,802
உயிரிழப்பு
Updated on 30/11/2022 8:11 am
இந்தியா
44,673,379
தொற்றாளர்கள்
Updated on 30/11/2022 8:11 am
India
44,136,872
குணமடைந்தோர்
Updated on 30/11/2022 8:11 am
India
530,620
உயிரிழப்பு
Updated on 30/11/2022 8:11 am
நாடு
தொற்று
உயிரிழப்பு
சிகிச்சை பெறுவோர்
USA
100,532,711
1,105,049
1,348,263
India
44,673,379
530,620
5,887
France
37,778,417
158,859
737,397
Germany
36,463,485
157,791
521,394
Brazil
35,268,255
689,717
342,671
S. Korea
27,098,734
30,506
952,918
Japan
24,793,166
49,644
4,043,985
Italy
24,260,660
181,098
492,457
UK
24,000,101
196,821
65,193
Russia
21,584,740
391,943
200,644
Turkey
17,005,537
101,400
0
Spain
13,595,504
115,901
97,310
Vietnam
11,515,423
43,172
863,909
Australia
10,655,596
16,124
93,370
Argentina
9,727,247
130,025
7,015
Netherlands
8,541,997
22,909
27,404
Taiwan
8,313,366
14,334
337,145
Iran
7,559,664
144,633
79,884
Mexico
7,125,176
330,495
398,892
Indonesia
6,659,235
159,789
58,119
Poland
6,352,170
118,313
897,917
Colombia
6,314,769
141,895
32,040
Austria
5,554,975
21,202
42,170
Portugal
5,542,265
25,450
19,732
Greece
5,360,506
34,178
23,154
Ukraine
5,336,293
110,505
14,074
Malaysia
4,990,431
36,667
26,578
Chile
4,915,134
62,417
6,160
N. Korea
4,772,813
74
0
Israel
4,718,373
11,845
12,585
Thailand
4,707,244
33,180
24,555
Belgium
4,636,264
33,057
21,850
Canada
4,408,276
47,781
62,252
Switzerland
4,298,016
14,318
67,287
Peru
4,238,042
217,394
57,200
Czechia
4,172,122
41,814
2,781
South Africa
4,041,445
102,428
26,511
Philippines
4,035,487
64,620
18,250
Romania
3,296,834
67,276
4,848
Denmark
3,147,015
7,528
4,709
Sweden
2,626,686
21,002
12,918
Iraq
2,463,724
25,364
1,211
Serbia
2,422,813
17,382
10,515
Singapore
2,166,527
1,703
73,619
Hungary
2,162,093
48,245
15,608
Hong Kong
2,109,435
10,731
228,428
Bangladesh
2,036,567
29,433
21,372
New Zealand
1,945,117
3,297
25,949
Slovakia
1,855,827
20,732
1,306
Georgia
1,805,698
16,881
12,269
Jordan
1,746,997
14,122
1,868
Ireland
1,678,827
8,131
5,224
Pakistan
1,575,186
30,631
5,866
Norway
1,468,876
4,325
2,308
Kazakhstan
1,396,755
13,693
2,706
Finland
1,394,254
7,265
26,694
Bulgaria
1,287,035
38,039
4,704
Lithuania
1,276,076
9,434
5,060
Morocco
1,268,639
16,284
1,252
Slovenia
1,256,814
6,932
13,012
Croatia
1,253,306
17,312
1,669
Lebanon
1,220,443
10,736
122,120
Guatemala
1,155,277
19,950
3,977
Tunisia
1,147,072
29,268
1,117,804
Costa Rica
1,146,135
9,038
276,386
Cuba
1,111,384
8,530
87
Bolivia
1,111,086
22,247
10,970
UAE
1,044,189
2,348
18,139
Ecuador
1,011,132
35,940
1,744
Panama
1,002,161
8,526
7,754
Nepal
1,000,885
12,019
201
Belarus
994,037
7,118
1,327
Uruguay
993,875
7,537
1,026
Mongolia
992,634
2,179
4,580
Latvia
961,627
6,086
5,222
Saudi Arabia
825,549
9,461
3,010
Azerbaijan
824,288
9,978
257
Paraguay
718,164
19,621
226
Bahrain
696,198
1,536
1,065
Sri Lanka
671,671
16,802
72
Kuwait
662,672
2,570
110
Dominican Republic
650,381
4,384
1,931
Myanmar
633,217
19,488
6,004
Palestine
620,816
5,404
450
Cyprus
614,237
1,226
11,575
Estonia
609,233
2,790
81,453
Moldova
595,073
11,918
79,013
Venezuela
547,396
5,828
1,092
Egypt
515,645
24,613
48,850
Libyan Arab Jamahiriya
507,084
6,437
43
Ethiopia
494,531
7,572
14,518
Qatar
478,418
685
1,316
Réunion
476,088
902
56,614
Honduras
458,023
11,043
446,980
Armenia
445,737
8,710
2,161
Bosnia
400,529
16,202
5,951
Oman
399,027
4,260
10,098
Macedonia
344,710
9,568
807
Kenya
341,573
5,684
598
Zambia
333,746
4,019
37
Albania
333,338
3,593
1,562
Botswana
326,373
2,790
12
China
319,536
5,233
35,616
Luxembourg
297,757
1,133
7,633
Montenegro
283,663
2,789
198
Algeria
271,082
6,881
81,642
Nigeria
266,283
3,155
3,488
Zimbabwe
257,893
5,606
383
Uzbekistan
246,379
1,637
3,256
Brunei
241,044
225
18,679
Mozambique
230,624
2,226
88
Martinique
224,468
1,071
223,397
Lao People's Democratic Republic
216,693
758
215,935
Iceland
207,171
219
206,952
Kyrgyzstan
206,530
2,991
7,133
Afghanistan
205,830
7,833
15,102
El Salvador
201,785
4,230
18,145
Guadeloupe
197,918
995
196,923
Maldives
185,618
311
21,620
Trinidad and Tobago
185,377
4,267
198
Ghana
171,009
1,461
21
Namibia
169,946
4,080
40
Uganda
169,733
3,630
65,672
Jamaica
151,931
3,320
49,219
Cambodia
138,099
3,056
58
Rwanda
132,643
1,467
64
Cameroon
123,993
1,965
3,412
Malta
115,790
809
566
Angola
104,491
1,923
201
Barbados
103,955
564
956
Channel Islands
95,726
207
455
French Guiana
95,451
411
83,786
DRC
94,204
1,455
9,139
Senegal
88,873
1,968
33
Malawi
88,086
2,685
392
Côte d'Ivoire
87,885
830
10
Suriname
81,228
1,392
79,836
French Polynesia
76,899
649
76,250
New Caledonia
76,051
314
1,134
Swaziland
73,770
1,422
93
Guyana
71,603
1,285
100
Belize
69,048
688
35
Fiji
68,375
878
1,057
Madagascar
67,259
1,412
397
Sudan
63,637
4,990
631
Mauritania
63,420
997
4
Cabo Verde
63,015
412
158
Bhutan
62,503
21
918
Syrian Arab Republic
57,397
3,163
7
Burundi
50,639
38
183
Seychelles
50,068
171
291
Gabon
48,973
306
85
Andorra
46,824
156
211
Papua New Guinea
45,917
668
1,267
Curaçao
45,559
295
544
Aruba
43,568
236
894
Mayotte
41,176
187
40,989
Mauritius
41,042
1,032
732
Tanzania
40,656
845
39,811
Togo
39,328
290
8
Guinea
38,153
464
471
Isle of Man
38,008
116
37,892
Bahamas
37,483
833
290
Faroe Islands
34,658
28
34,630
Lesotho
34,490
706
7,804
Haiti
33,846
860
115
Mali
32,758
742
77
Cayman Islands
31,194
36
22,605
Saint Lucia
29,550
404
51
Benin
27,980
163
71
Somalia
27,254
1,361
12,711
Congo
25,375
386
983
Solomon Islands
24,575
153
24,422
Timor-Leste
23,338
138
98
Micronesia
22,203
55
22,148
San Marino
22,167
119
222
Burkina Faso
21,631
387
101
Liechtenstein
20,919
87
53
Gibraltar
20,184
110
3,495
Grenada
19,613
237
18
Nicaragua
18,491
225
14,041
Bermuda
18,463
151
23
South Sudan
18,348
138
95
Tajikistan
17,786
125
397
Equatorial Guinea
17,183
183
121
Tonga
16,182
12
532
Samoa
15,967
29
14,333
Dominica
15,760
74
13
Djibouti
15,690
189
74
Marshall Islands
15,541
17
134
Monaco
15,389
63
105
Central African Republic
15,311
113
583
Gambia
12,586
372
25
Saint Martin
12,058
63
10,596
Greenland
11,971
21
9,189
Vanuatu
11,952
14
1
Yemen
11,945
2,159
662
Caribbean Netherlands
11,426
36
914
Sint Maarten
10,931
89
9
Eritrea
10,189
103
0
Niger
9,931
312
729
Antigua and Barbuda
9,106
146
6
Comoros
8,965
161
18
Guinea-Bissau
8,848
176
30
Liberia
8,022
294
13
Sierra Leone
7,759
126
7,633
Chad
7,646
194
2,578
British Virgin Islands
7,305
64
7,241
Saint Vincent and the Grenadines
7,112
115
356
Saint Kitts and Nevis
6,552
46
24
Turks and Caicos Islands
6,446
36
18
Cook Islands
6,389
1
4
Sao Tome and Principe
6,278
77
0
Palau
5,785
7
156
St. Barth
5,348
6
5,342
Nauru
4,621
1
11
Anguilla
3,904
12
13
Kiribati
3,430
13
714
Saint Pierre Miquelon
3,248
1
798
Tuvalu
2,805
0
2,805
Falkland Islands (Malvinas)
1,930
0
0
Saint Helena
1,806
0
1,804
Montserrat
1,403
8
19
Macao
799
6
3
Wallis and Futuna
761
7
316
Diamond Princess
712
13
0
Niue
124
0
25
Holy See (Vatican City State)
29
0
0
Western Sahara
10
1
0
MS Zaandam
9
2
0
Updated on 30/11/2022 8:11 am