Contact Puthinam NEWS

வாசகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் !

உண்மையான செய்திகளை சுருக்கமாகவும், தெளிவாகவும் உடனுக்குடன் வழங்க “புதினம்” செய்திச்சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

எந்தவொரு அரசியற்கட்சியின் சார்பாகவோ அல்லது தனி நபர்/குழுக்களின் சார்பாகவோ இன்றி, “புதினம்” செய்திச்சேவை தனி வழியில் பயணிக்கின்றது.

வாசகர்களாகிய நீங்கள் செய்திகள் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை, அச் செய்திகளின் கீழுள்ள “உங்கள் கருத்து” பகுதியில் மொழிப்பிறழ்வின்றி வழங்கலாம்.

மதிப்பு மிக்க நன்றியுடன்,
புதினம் செய்திச்சேவை

 www.puthinam.news

news Contact Puthinam NEWS  PN